Неделя 03, Декември 2023г.
История на училището

Началото на пътя…

УЧИЛИЩЕ С МИСИЯ В МИНАЛОТО, В НАСТОЯЩЕТО И В БЪДЕЩЕТО

    В СУ ”Д-р Петър Берон” – Тополовград,  се обучават ученици от V клас до XII клас.

           Училището е наследник на гимназия "Д-р Петър Берон", открита през 1945 година с УКАЗ № 201, който издава Наредба - закон за откриване на гимназии в различни селища от страната.

         Тогава родолюбиви   българи  и  жадни за знания тополовградчани сформират Инициативен комитет, начело с тогавашния кмет Мирчо Мирчев,  и събират средства, тъй като чл.2 от Указа гласи: "За издръжка на новооткритите непълни гимназии се използват средства от съответните общини."

      Отначало има 558 ученици, които са разпределени в 12 паралелки. Тогава училището се помещава в сградата на центъра – по онова време  Начално училище ”Климент Охридски”.

         Пръв директор е Грозьо Петков от с. Орешник, завършил славянска филология в Софийския университет. Той е и кръстник на училището - обявява гимназията за следовница на Одринската, построена от самия             д-р Петър Берон за децата на тракийските българи, част от които се преселват впоследствие в тополовградския край. Така името на големия български просветител д-р Петър Берон става патрон на новооткритата гимназия.

       Още през учебната 1946/47 година е построен трети етаж на училищната сграда. Закупени са книги и обзавеждане за 7000000 лв.; мазето е преустроено в столова. През 1949- 1950 година  към гимназията се открива едногодишен курс за подготовка на начални учители  и педагогически отдел. Завършилите този курс на обучение са 45 и се реализират в общината.

         През тези години директори на училището са: Грозьо Петков /1945 до 1954г./, Райна Граматикова  /от 1954 до 1958г./, Борис Величков /1958 до 1971 г./

    През 1971 година се образува ЕСПУ /Единно средно политехническо училище/ от обединението на прогимназиалния курс на ОУ ”Кирил и Методий и съществуващата СПГ ”Д-р Петър Берон”. Училището се помещава в новопостроената тогава училищна сграда /дн.  Начално училище/. Тогава директор на училището е Добри Денков, специалист по педагогика. На  него се пада отговорността  за експериментирането на новото учебно съдържание, за което училището е обявено за базово.

     През 1978 година  управлението на училището е поето от Калудка Рудева, специалност математика. Тя подготвя прехвърлянето в нова  модерна /за времето/  училищна  сграда, в която учениците  се помещават и до днес. За нуждите от кадри в общината и района се  разширяват изучаваните специалности, като през 1983 – 1984 г- към ЕСПУ се утвърждава учебно-производствен комплекс /УПК/ с направления -  машиностроене и  шевно производство.

       През  учебна 1986 – 1987 година се открива паралелка ТМТ – специалност машиностроене, а през 1987 -1988 г паралелка СПТУ –специалност “стругарство”.

     От 1988 до 1991 година директор на гимназията е Христама Бургазлиева, специалност математика. Тя продължава да работи за създаване на по–добри условия за професионалната подготовка и производствената практика в УПК, ТМТ и СПТУ.  Развива богата методическа дейност с учителския колектив и работи целенасочено за издигане авторитета на учителя.

       През  учебната 1990-1991 година училището се преименува в СОУ - средно общообразователно училище , според новите образователни промени.

     През 1991- 1992 година се открива паралелка към СПТУ с професия “Оператор  в шевното производство”.    

         Следват години на преход, на демократични промени и в образованието,  но в СОУ”Д- р Петър Берон “  се запазват здравите учителски традиции, издържали проверката на времето. През тези години директори на училището са: Мария Узунова /1992-1993/, Виолета Господинова /1993-2002г./, Росица Янчева / 2002 г.-2005/, Калина Спасова /2005 -2008/, 2008г -2015  отново  Мария Узунова, а от 18 септември 2015 г.  директор на училището е г-жа Божана Георгиева.

        Днес в СОУ" Д-р П. Берон" - Тополовград се обучават 408 ученици в 18 паралелки редовно обучение, от които 11 непрофилирани, 3 профилирани и 4 професионални.

     В самостоятелна форма на обучение се обучават 64 ученици, в задочна форма – 27 ученици и в индивидуална - 2.

         Колективът на училището се състои от 32 преподаватели,  педагогически персонал и 11 - непедагогически персонал.

      На територията на община Тополовград училището е единственото, което дава средно образование. Предлага и професионално обучение по направление ”Машиностроене”. След завършването на нашата професионална паралелка, учениците се реализират успешно в ТЕЦ “Марица изток” 1, 2, 3 и рудниците в района.

        Училището разполага с много добра материална база - 4-етажна масивна сграда просторни класни стаи и кабинети, мултимедийни зали, библиотека, медицински кабинет, физкултурен салон и отделна сграда с кабинети и работилници за осъществяване на професионалното обучение.

          Почти всички класни стаи са снабдени с бели дъски.

       Добре оборудвани са три компютърни кабинета, с около 40 компютърни конфигурации, включени в мрежа, в които се учат ученици от V до ХІІ клас. Във всички компютърни зали е осигурен достъп до интернет мрежата.

     Специализираните кабинети разполагат с богати нагледни материали – атласи, карти, табла, макети, експонати и др., а кабинетите по химия, физика и биология – с всичко необходимо за осъществяване на лабораторни упражнения, опити и демонстрации.

        Кабинетът по музика има пиано, ползват се и съвременни средства за обучение и на учениците се дава възможност за участие в хора на училището и изяви в различни концерти.

      Часовете от област „БИТ И ТЕХНОЛОГИЯ” се провеждат в три отделни кабинети - дървообработване, металообработване и готварство.

      Училището разполага с обновен физкултурен салон, фитнес зала  и игрища за футбол, волейбол и баскетбол. Участието на учениците в СИП „Джудо” дава възможност за национални и международни участия, които традиционно носят победи и медали.

 

       Работим по различни проекти, включително и международни. Училището е координатор на проекти по програма „Коменски” с участие на различни европейски държави. Наши ученици вече посетиха Франция, Италия , Дания, Унгария, Турция, Словакия и Полша.

     През 70-годишния  период на съществуване преподавателският състав на училището  е доказал своя професионален опит и педагогическо майсторство.  Близо 7000 ученици са завършили средното си образование, като  93 % от тях продължават квалификацията си във висши учебни заведения.

         СУ ”Д-р Петър Берон” е истинско светилище на българското национално самосъзнание и крепител на българския дух.  През годините на своето съществуване то е доказало  своето ярко присъствие в социално-икономически живот на родния ни край и винаги е заемало важно място в духовния живот на Тополовград.

      И това е така, защото НАШЕТО училище е било и ще бъде  храм на родолюбието, познанието и самоусъвършенстването в миналото, настоящето и бъдещето!

Сподели: