Събота 23, Септември 2023г.

ИЗВАДКА ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО:

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Чл. 39. (1) Формите на обучение в училището са:

 1. дневна (присъствена), която се провежда съгласно училищния учебен план;
 2. задочна;
 3. индивидуална (при необходимост);
 4. самостоятелна (неприсъствена), в която учениците се подготвят самостоятелно, съгласно училищния учебен план. Организацията на обучението в нея се определя с Правилника за дейността на училището (при необходимост).
 5. Комбинирана форма(при необходимост).

(2) Формите на обучение, които се организират в училище се приемат от педагогическия съвет на училището.

(3) Обучението във всички форми, както и преминаването от една в друга, се осъществяват съгласно ЗПУО. За промяна на формата на обучение на отделен ученик директорът на училището издава заповед на основание писмено заявление от ученика и родителите, придружено с всички необходими документи.

(4) Училището разработва индивидуален учебен план за (когато има такива):

- учениците в индивидуална форма на обучение;

- учениците със СОП, които се обучават в дневна, комбинирана или дистанционна форма на обучение;

- учениците с изявени дарби, които се обучават в дистанционна или в комбинирана форма.

 

ДНЕВНА /ПРИСЪСТВЕНА/ ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

Чл. 40. (1) Провежда се в една смяна и се организира за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден. Включва обучението на учениците по учебни предмети или модули.

(2) За ученик , обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна оценка по един или няколко учебни предмета от задължителната или от разширената подготовка, директорът на училището, по предложение на ПС, определя със заповед условията и реда за оценяване на знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година;

(3) Броят на отсъствията по уважителни причини на учениците със СОП не се отразява на формирането на срочната оценка;

(4) Броят на отсъствията на ученика се отбелязват в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.

(5) В дневната форма на обучение се включват и дейностите по целодневна организация на учебния ден, спортните дейности и часа на класа.

 

ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Чл. 41. (1) Включва учебни занятия, както и изпити или текущи проверки по учебни  предмети, ако това е предвидено с индивидуалния учебен  план, утвърден със заповед на директора  на училището;

(2) Индивидуалната форма на обучение се организира за:

 1. ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището повече от 30 последователни учебни дни. В този случай родителите представят на директора протокол от ЛКК и молба преди началото на учебната година;
 2. за даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове. Педагогическият съветник или психолог, по желание на родителите, съвместно с педагог извършва диагностика на когнитивното развитие и дават писмена препоръка за преминаване на индивидуална форма на обучение. При необходимост от обучение на ИФ поради семейни причини родителите подават аргументирана молба до директора. Директорът издава заповед за графика и реда за провеждане на изпити за приключване на учебната година.

(3) В случаите по ал. 2 т. 1, училището организира  индивидуалното обучение в домашни  условия въз основа на медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия, като осигурява от 8 до 12 учебни часа седмично;

(4) Знанията и уменията на учениците по ал. 2, т. 1 се оценяват чрез текущи проверки, а на учениците по ал. 2, т. 2 - чрез изпити;

(5) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора.

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Чл. 42. (1) Неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети за оформяне на годишна оценка, съгласно училищния учебен план;

(2) Организира се за:

 1. ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение;
 2. лица, навършили 16-годишна възраст;
 3. ученик, ненавършил 16 години, по здравословни причини, удостоверени с медицински протокол, както и за даровити решение за обучение в тази форма се взима на решение от РУО;
 4. СФО не се организира за ученици с умствена изостаналост и с множество увреждания.

(3) За лицата по ал. 2, т. 2 по решение на директора се допуска обучение за завършване на два класа в една година, което е изрично посочено в заявлението за записване. Лицата полагат изпити за следващия клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас;

(4) Ученикът в срок до 14 септември на съответната календарна година подава заявление до директора, в която посочва причините за записване в самостоятелна форма на обучение. Директорът одобрява или отхвърля заявлението на ученика, навършил 16 годишна възраст;

(5) Заявление за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди първата редовна изпитна сесия, определена в този правилник в чл. 43 ал. 6 с изключение на учениците по ал. 2, т. 3;

Чл. 43. (1) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора;

(2) Обучението в самостоятелна форма на обучение следва учебния план за дневна форма;

(3) Директорът със заповед определя учителите, които да изготвят необходимите конспекти за учениците от самостоятелна форма на обучение. Конспектите следва да са съобразени с действащите учебни програми по предметите. Същите следва да посочват необходимата литература. Конспектите се утвърждават от директора в срок до 30 септември;

(4) Директорът запознава срещу подпис всеки ученик от самостоятелната форма на обучение с настоящия правилник, броя и вида на учебните предмети, по които ученикът следва да полага изпити през настоящата учебна година и му осигурява нужните конспекти и консултации от учителите по отделните учебни предмети;

(5) Обучението по всички учебни предмети завършва с полагане на изпит пред комисия, определена със заповед на директора на училището. Учениците могат да преминат в следващия клас само ако успешно са положили всички изпити за предходния клас през съответната учебна година. По изключение, когато здравословни/или други причини налагат явяване на ученика извън определените сесии, той подава мотивирано искане до директора на училището. Директора със заповед определя дати за явяване на изпита;

(6) Изпитните сесии на учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018 година са както следва:

 

Редовна изпитна сесия

Първа поправителна изпитна сесия

Втора поправителна изпитна сесия

Време за провеждане на изпитната сесия

I етап:

от 1. XI. до 30. XI. 2017 г.

II етап:

от 8. I. до 31. I. 2017 г.

 

от 16. IV. 2018 г.

до 11. V. 2018 г.

 

от 20.VIII. 2018 г.

до 07. IX.2018 г.

(7) Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил на нито един изпит през три поредни сесии, се смята за отписан от училището.

Чл. 44. (1) Ученици, които след приключване на втора поправителна сесия не са положили всички изпити по учебен план най-малко с оценка среден (3.00), остават да повтарят класа;

(2) Ученик, който се обучава в самостоятелна форма на обучение, при повтаряне на класа се явява на изпити само по учебни предмети, по които има слаб (2) или не се е явявал на поправителни изпити;

(3) Ученик, който преминава от дневна в самостоятелна форма на обучение след приключване на първия срок, не полага изпити по учебни предмети, оценката на които е годишна и е различна от слаб (2);

(4) Изпитите се провеждат в съответствие с наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Чл. 45. (1) На учениците от самостоятелната форма на обучение директорът със заповед определя учител, който да бъде класен ръководител;

(2) Класния ръководител попълва задължителната училищна документация:

 • Книга за резултатите от изпитите в самостоятелна форма за ученици от V до VII клас включително;
 • Лични картони за ученици от VIII до XII клас. Всички задължителни реквизити, които се записват в личния картон са определени от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование.

(3) Класния ръководител проследява всяка изпитна сесия и изготвя доклад с резултатите на всеки ученик, който предава на директора в срок до 10 дни след приключване на всяка изпитна сесия.

 

КОМБИНИРАНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

Чл. 46. (1) Включва обучение при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план;

(2) Комбинирана форма на обучение може да се организира за:

 1. ученик със специални образователни потребности;
 2. ученик с изявени дарби;
 3. ученик, преместен от друго училище /разлика в чуждия език, който ученикът е изучавал и/или предмети от разширена подготовка/.

(3) Комбинирана форма на обучение по ал. 2. т. 1 се осъществява:

 1. съобразно индивидуалното развитие на ученика, като е подходяща за ученици от аутистичния спектър; ученици с множество увреждания или друго състояние, което води до трудности в обучението при условията на дневна форма на обучение.
 2. за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми, чиито родители/настойници са заявили това желание пред директора на съответното училище, и за които е изразено такова становище от екипа по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО;
 3. по заявление от родителя/настойника за обучение в комбинирана форма, като в 7 - дневен срок от неговото постъпване директорът на училището издава заповед за създаване на екип по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО, ако за ученика не е сформиран вече такъв екип. В екипа при необходимост може да се канят и други специалисти;
 4. екипът по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО има за цел да установи необходимостта от организиране на комбинирана форма за конкретния ученик, от разработване на индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми за обучението му, както и да определи учебните предмети, по които ще се осъществява индивидуалното обучение на ученика;
 5. по преценка на екипа и в съответствие с потребностите на ученика членовете на екипа, както и учителите по съответните учебни предмети, разработват индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми за комбинирана форма на обучение в 30 - дневен срок след издаване на заповедта на директора на училището за създаването на екипа;
 6. индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 30% от броя на учебните часове по учебните предмети от съответния учебен план, по който се извършва обучението в комбинирана форма;
 7. индивидуалният учебен план и индивидуалните учебни програми за комбинирана форма на обучение се утвърждават от директора на училището;
 8. за всеки ученик, който се обучава в комбинирана форма на обучение, съгласувано с родителя/настойника, се изготвя седмично разписание, съобразено с психо - физическите особености и индивидуалните потребности на ученика. Седмичното разписание се утвърждава от директора на училището.
 9. индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на компетентностите на учениците чрез текущи проверки по индивидуална учебна програма.

(4) Комбинирана форма на обучение по ал. 2. т. 2 може да се осъществява по един или няколко учебни предмета, по които ученикът е показал трайни способности и постижения, надвишаващи постиженията на неговите връстници, удостоверени с документи, доказващи класиране на призови места на национални и международни състезания и конкурси.

 1. екипът за подкрепа за личностно развитие в училището по чл. 188 от ЗПУО идентифицира силните страни на ученик, показал трайни способности и постижения, надвишаващи постиженията на неговите връстници, извършва оценка на индивидуалните му потребности и предлага на педагогическия съвет на училището да се обучава в комбинирана форма на обучение;
 2. обучението се организира по индивидуален учебен план и се провежда по индивидуални учебни програми по заявените един или няколко учебни предмета, разработени по чл. 95 от ЗПУО;
 3. за всеки ученик директорът на училището утвърждава седмично разписание, съобразено с индивидуалните потребности на ученика след информиране на родителя/настойника;
 4. индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на компетентностите на учениците чрез текущи проверки по индивидуална учебна програма по един или няколко учебни предмета;
 5. индивидуалното обучение за учениците с изявени дарби се провежда в училището;
 6. индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 50% от броя на учебните часове по всеки от учебните предмети от съответния учебен план, по който се извършва обучението в комбинирана форма за основната степен на образование и не повече от 70% за всеки отделен учебен предмет в средната степен на образование.

(5) При комбинираната форма на обучение по ал. 2. т. 3 и т. 4 вместо чуждия език или съответния учебен предмет от разширената подготовка, предвиден в училищния учебен план, се организира индивидуално обучение по чуждия език или по учебния предмет, който ученикът е изучавал преди преместването си;

(6) индивидуалното обучение по ал. 5 може да се осъществява от приемащото училище - по реда на чл. 112, ал. 3 и 4. от ЗПУО или от друго училище - по реда на чл. 113, ал. 4, 6 и 7 от ЗПУО;

(7) при осъществяване на индивидуално обучение по ал. 5 приемащото училище организира изпити за определяне на годишни оценки по чуждия език или по съответния учебен предмет от разширената подготовка, а ученикът се подготвя самостоятелно по училищния учебен план за дневна или вечерна форма;

 

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Чл. 47. (1) Задочната форма на обучение се организира само за лица, навършили 16 години, и включва учебни часове съгласно училищния учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за задочна форма на обучение, самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети от училищния учебен план.

(2) Учебните занятия и изпитите се организират в сесии:

 • учебни занятия:

- месец ноември - декември от 07.XI. до 03.XII.;

- месец февруари от 01 до 24;

- месец март от 09 до 31;

- месец април от 13 до 28.

 • изпити:

- месец декември от 08 до 17;

- месец януари от 13 до 27;

- месец април от 14 до 29;

- месец май от 13 до 28;

(3) Условията и редът за провеждане на сесиите, както и график за провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището

Сподели: