Петък 02, Юни 2023г.

           

        През учебната 2022/2023 година СУ „Д-р Петър Берон“ продължава работа по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). 

        На 05.12.2022г. в Средно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Тополовград стартира клуб по интереси по компютърно моделиране/кодиране - Дейност 6.

         Клуб „Аз и ТИ с ИТ“ – основно ниво на владеене на компютърно моделиране/кодиране, с ученици от VII и VIII клас, ръководител инж. Гергана Брънкова – учител по компютърно моделиране и информационни технологии.

Целите на проекта са:

  • да повишат дигиталната си компетентност и умения;
  • да разширят практическите и приложните си умения в областта на компютърното моделиране;
  • да развият творческите си умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт.
  • да придобият компетентности, подкрепящи личностното развитие, усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество, което ще допринесе за социалната им интеграция, както и професионална реализация.
Сподели: