Петък 02, Юни 2023г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК  ЗА  ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ  РЕД

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО  ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН БДП  ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД  В  СУ ”Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023  ГОДИНА

ПРАВИЛНИК  ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ

ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА 2022-2023

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНИЯ ПСИХОЛОГ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО ОХРАНА НА ТРУДА

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ СИТУАЦИИ НА ТОРМОЗ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА  ПРЕВЕНЦИЯ  НА РАННОТО НАПУСКАНЕ  НА УЧИЛИЩЕ НА УЧЕНИЦИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВАНТИВНА, КОРЕКЦИОННА РАБОТА С УЧЕНИЦИТЕ, ЗАСТРАШЕНИ ОТ ОТПАДАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ   ЗАПОВЕД № 341

 

 

 

Сподели: